Praktijkinformatie – Apotheekhoudend Huisarts S.A.A.B. Vaes – Norg

Welkom op de website van Apotheekhoudend Huisarts S.A.A.B. Vaes

Op deze site vindt u alle relevante informatie over: wie we zijn, wat wij doen en u hoe u ons kunt bereiken. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Openingstijden maandag t/m vrijdag
- Praktijk:    van 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
- Apotheek:  van 15.00 – 16.30 uur

 

Apotheekhoudend Huisarts S.A.A.B. Vaes
Westeind 16 a-b 9331 CB Norg

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8.00-17.00 uur.  De assistentes hebben middagpauze van 12.00-13.00 uur.

We hebben overleg van 10.15-10.45 uur. De praktijk is dan uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

De apotheek is open van 15.00-16.30 uur. U kunt dan uw bestelde medicatie ophalen.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.00-17.00 uur op onze praktijk terecht. Hierbuiten (en tijdens feestdagen) kunt u bij spoedgevallen bellen met de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) in Assen. Het telefoonnummer: 0900-1120112

De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor spoedsituaties waarin u niet kunt wachten tot de praktijk open is. U kunt alleen terecht nadat u telefonisch een afspraak hebt gemaakt.

Zie ook www.chd.nl.

Visite

U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 8.00-10.00 uur.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Daarom vragen wij u alleen een visite aan te vragen als u niet naar de praktijk kunt komen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Doktersverklaring

Regelmatig worden wij om verschillende redenen gevraagd om een doktersverklaring af te geven. In de meeste gevallen geven wij deze verklaringen niet.

Dit is ook het advies die ons gegeven wordt door de artsenfederatie (KNMG). Hieronder staat schuingedrukt een gedeelte van de tekst uit dit advies. Er wordt geadviseerd om de doktersverklaring door een onafhankelijk arts te laten afgeven.

Mocht er door een instantie gevraagd worden om medische gegevens, dan zullen wij deze nooit afgeven zonder uw schriftelijke toestemming.

Tekst KNMG:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN DE GENEESKUNST

Volgens het besluit en rapport inzake geneeskundige verklaringen, intercollegiale informatie en medische informatie, uitgegeven door de K.N.M.G., is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen enz. van zijn patiënten.
Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of  omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.
Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijke geachte objectiviteit, een keurend of controlerend geneesheer aan te wijzen.

De behandelend arts is veelal onbekend met de criteria welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om hetdoel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnenbeoordelen. Bovendien mag de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hijvan zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat hetde vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn.

Medische informatie

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) heeft een mooie website ontwikkeld met betrouwbare informatie:

www.thuisarts.nl

Voor vaccinaties m.b.t. vakantiebestemmingen willen wij u verwijzen naar de GGD. Men is daar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u hier over informeren.

www.ggddrenthe.nl

De GGD Drenthe geeft ook duidelijke informatie over onder meer:

 • -Teken en de ziekte van Lyme
 • -De Eikenprocessierups
 • -Zwemmerseczeem

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes

 

Privacyverklaring:

Privacyreglement van Apotheekhoudende Huisartspraktijk Vaes

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, bestaat de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen. Dit zal van te voren kenbaar worden gemaakt. Deze gesprekken worden na 1 maand verwijderd. Voor uw en onze veiligheid kunnen camerabeelden van de wachtruimte worden vastgelegd. Deze beelden worden na 4 weken verwijderd.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Apotheekhoudende huisartspraktijk Vaes is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen apotheekhoudende huisartspraktijk Vaes hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging).

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan S.A.A.B Vaes, apotheekhoudend huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. S.A.A.B Vaes, apotheekhoudende huisarts is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van S.A.A.B Vaes, apotheekhoudend huisarts hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc) Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dat nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medwerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geindividualiseerde distributievormen), medicatie via een Central Filling methode of te bereiden medicatie bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

 

Uitwisseling gegevens
S.A.A.B Vaes, apotheekhoudende huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via  het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Farmaceutische gegevens worden, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft  gegeven, via het Landelijk SchakelPunt met apotheken uitgewisseld die ook gebruiken maken van het LSPen u ook gericht toestemming hebben gevraagd voor inzage in uw gegevens. Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Bent u bij een apotheek geweest (poliklinische apotheek, dienst apotheek of elders) dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies welke medicatie en hulpmiddelen zijn verstrekt in de bezochte apotheek.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Als u een nieuwe apotheek kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe apotheek op de hoogte is van uw farmaceutische geschiedenis. Uw farmaceutische geschiedenis staat in uw medicatiedossier. Het is gebruikelijk dat u een actueel medicatie overzicht ophaalt en deze overdraagt aan uw nieuwe apotheek. Een andere mogelijkheid is dat de nieuwe apotheek uw medicatiedossier kan inzien middels het LSP of dat u schriftelijk toestemming heeft verstrekt aan de nieuwe apotheek om uw medicatiedossier op te vragen bij onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Het medicatiedossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe apotheek worden overgedragen. Beiden moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.